Powrót

Janusz Jurcimierski SŁOWO - Każdego dnia, z potoku zasłyszanych słów, staram się zatrzymać to jedno które inspiruje mnie do (...)

Ekonomia - Spis treści:

 • Czynniki determinujace przestępstwa pospolite w Polsce w latach 1991 - 2002 model ekonometryczny

  Często stawiane, o prowokacyjnym charakterze, pytanie: Jakie czynniki mają wpływ, od czego uzależniona jest ilość dokonywanych przestępstw pospolitym w Polsce? było bezpośrednią przyczyną opracowania modelu ekonometrycznego obejmującego lata 1991 – 2002. Niniejsze opracowanie jest próbą udzielenia uproszczonej odpowiedzi na następujące pytania:
  1. Czy i w jakim stopniu czynniki o charakterze demograficznym mają wpływ na dokonywanie przestępstw pospolitych?
  2. Czy otrzymane wyniki potwierdzą rezultaty badań naukowych dotyczących międzynarodowego terroryzmu i zorganizowanej działalności przestępczej, że najbardziej podatną grupą wiekową na wszelkiego typu patologie o charakterze kryminogennym są mężczyźni od 20 do 34 roku życia?
  3. Czy przestępczość małoletnich jest istotną składową przestępczości w naszym kraju?
 • Istota zjawiska prania brudnych pieniędzy

  Pranie brudnych pieniędzy pojawiło się w latach dwudziestych ubiegłego stulecia w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej. Nie jest zjawiskiem wyłaniającym się z ewolucji wykroczeń i przestępstw o charakterze ekonomicznym, lecz nowym rodzajem działalności przestępczej, powstałej wraz z kształtowaniem się nowoczesnej przestęp-czości zorganizowanej. W osiemdziesięcioletniej historii prania brudnych pieniędzy, posiadającej charakter inwazyjny, należy wyodrębnić dwa etapy rozwoju: Pierwszy, charakteryzował się, wykorzystywaniem prostych metod legalizacji środków finansowych. W drugim etapie, proceder prania pieniędzy przeobraził się w wyspecjalizowaną, międzynarodową działalność przestępczą o charakterze zorganizowanego biznesu, określanego jako: „full-time criminals”.
 • Czynniki stymulujące proces prania brudnych pieniędzy oraz jego wpływ na współczesną gospodarkę

  Nawet powierzchownie przeprowadzona analiza wydarzeń w Kolumbii jest potwierdzeniem tezy, że szkodliwości zjawiska prania brudnych pieniędzy nie należy rozpatrywać w izolacji od pozostałych składowych patologii o charakterze ekonomiczno-finansowym. Mając na uwadze, cele zorganizowanych grup przestępczych, strategiczne znaczenie procesu prania brudnych pieniędzy oraz metody ich osiągania, zjawisko legalizacji środków finansowych należy uznać za niezwykle groźny dla systemów bankowych i mechanizmów rynkowych w skali makroregionów i globalnej.
 • Mapa - makroekonomiczne otoczenie procesu prania brudnych pieniędzy

  Za główne źródła zmian jakościowych procesu prania brudnych pieniędzy, wyrażonych przekształceniem zorganizowanej przestępczości w nieformalną, jedną z największych potęg gospodarczych współczesnego świata, w której jedynym ograniczeniem jest ludzka wyobraźnia należy uznać:
  1. Fenomen istoty zjawiska, ukształtowany w wyniku silnej determinacji uczestników procesu i jego uniwersalnej konstrukcji.
  2. Zdobycze rewolucji naukowo-technicznej, głównie procesu globalizacji i powstania cyberprzestrzeni.
  3. Odmienność systemów prawnych państw na terenie, których realizowany jest proces prania brudnych pieniędzy.
  Przedstawione relacje o charakterze społeczno-gospodarczym i prawnym postulują o dokonanie interdyscyplinarnej analizy.
 • Przykłady prania brudnych pieniędzy

  Proces prania brudnych pieniędzy był realizowany przez czterech jubilerów. Polegał na prowadzeniu fikcyjnej działalności w zakresie produkcji, oraz dystrybucji wyrobów ze złota, srebra i szlachetnych kamieni. Rzekome wpływy z działalności (brudne pieniądze) były wpłacane do Banku Spółdzielczego, którego personel poza czynnym uczestnictwem w procederze pełnił funkcję doradczą. Pomiędzy piorącymi a personelem banku obowiązywała zasada pełnego zaufania. W celu uniknięcia przypadkowego podejrzenia zrezygnowano ze stosowania wielogodzinnych procedur obowiązujących w zakresie przyjmowania wpłat gotówkowych. Po wkroczeniu do akcji funkcjonariuszy Centralnego Biura Śledczego uczestnicy prania brudnych pieniędzy próbowali zatrzeć ślady swojej działalności. Wzniecono pożar w zakładzie jubilerskiej oraz upozorowano dokonanie dwóch napadów rabunkowych na salony jubilerskie, podczas których według relacji oskarżonych, uległa spaleniu bądź została skradziona dokumentacja księgowa.
 • Przeciwdziałanie procesowi prania brudnych pieniędzy

  Skala dokonań zorganizowanych grup przestępczych, misternie przygotowana przez piorących konstrukcja czynności operacyjnych, różnorodność wykorzystywanych technik, skłania do głębokiej refleksji nad dwoma zagadnieniami:
  1. Jak identyfikować podejrzane transakcje ?
  2. Jak przeciwdziałać praniu brudnych pieniędzy ?
  Warunkiem koniecznym dla skutecznego przeciwdziałania procesowi prania brudnych pieniędzy jest opracowanie i przyjęcie przez międzynarodową społeczność uniwersalnej o zasięgu międzynarodowym strategii przeciwdziałania. W zdefiniowanych przez model zasadach tworzenia strategii należy wyodrębnić trzy etapy postępowania:
  1. Określenia zakresu pojęciowego, międzynarodowej definicji procesu prania brudnych pieniędzy.
  2. Zdefiniowania obszarów i dokonania klasyfikacji źródeł bezpośredniego zagrożenia dla systemów finansowo-gospodarczych poszczególnych państw lub związków państw.
  3. Opracowania zakresu kompleksowych działań operacyjnych w ramach przeciwdziałania procesowi.
 • Źródła informacji oraz metody badań procesu prania brudnych pieniędzy

  Imperatywny charakter dwóch czynników w kontekście podjęcia ewentualnych badań nad zjawiskiem prania brudnych pieniędzy, zdominował proces przygotowań i ich realizacji. Stanowiły je ograniczenia o charakterze: czasowym, funkcjonujące w dwóch obszarach uzasadnienia oraz korzyści wynikające z coraz większego dostępu do szeroko rozumianej informacji. Nieliczne badania w tym zakresie spowodowały, że wyniki podjętych badań w takich dziedzinach naukowych jak: ekonomia, socjologia czy filozofia etyki, będą stanowiły istotny wkład w zakresie poznawczym procesu legalizacji środków finansowych.
 • Charakterystyka postaw Polaków wobec prania brudnych pieniędzy

  W przypadku wpływu rodzaju uczelni, kierunku studiów, na umiejętność pozyskiwania i zapamiętywania informacji o praniu brudnych pieniędzy występujące zróżnicowanie jest bardziej złożone. W dwóch uczelniach o charakterze ekonomicznym: Wyższej Szkoły Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach oraz Akademii Ekonomicznej w Katowicach, przewagę posiadały wypowiedzi: nie przypominam sobie oraz nie miałem kontaktu z tego typu informacjami. Pomiędzy tymi uczelniami nastąpiło wyraźne zróżnicowanie w zakresie ich natężenia: w Akademii Ekonomicznej w Katowicach wynosiło 62,51 %, a w Wyższej Szkole Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych było 54,05 %. Diametralnie odmienna sytuacja zaistniała wśród studentów Uniwersytetu Śląskiego, którzy w zdecydowanej większości, bo aż 60 % zadeklarowało kontakt z informacjami o praniu brudnych pieniędzy, przy 33,68 % nie przypominających sobie że słyszeli o konkretnych przypadkach oraz 6,32 % grupie, która zaprzeczyła kontaktowi z tego typu informacjami.
 • Zakończenie / bibliografia

  Absolwenci wyższych uczelni są potencjalnymi pracownikami instytucji finansowych. W tym znaczeniu przedstawione wyniki badań mogą stanowić jeden z istotnych elementów wpływających na obecny poziom wiedzy o postawach Polaków wobec zjawiska prania brudnych pieniędzy. Wyniki badań, upoważniają do zdefiniowania obrazu zorganizowanej przestępczości jako gigantycznego potencjału o nieograniczonych możliwościach technicznych i finansowych, dążącego do zdominowania i podporządkowania dziedzin życia publicznego głównie poprzez narkotykowy biznes i rozwój tradycyjnych form przestępczości, takich jak: zabójstwa i porwania na zlecenie oraz terroryzm, zastraszanie w celu ściągnięcia haraczy.
Serwis fotograficzny strony: FOTO GWAWĘDASerwis informatyczny strony: 4uCOM