O autorze

Autor:
Monika Pieczka Photography

   Gdy ludzie przychodzą na świat, Bóg daje im nasiona talentów. Każdy człowiek otrzymuje swój szczególny talent. Wszystkie nasiona kiełkują, jednak tylko w opiekuńczych rękach przynoszą plony. Nauka, taniec towarzyski, fotografia – trzy piękne ogrody, które wychował Janusz. Po części w każdym z nich obecne jest to, co intelektualne, eleganckie i zmysłowe. Wszystko to razem tworzy spójną harmonię, aspirującą ku duchowej doskonałości. Tego, kto widzi te kwitnące sady, opływa świetlista radość. Ten, kto otrzymuje plony z tych sadów, doświadcza nieskończonej wdzięczności.

   Za genialną logiką naukowych badań, za cudowną plastycznością ruchów w tańcu towarzyskim, za siłą kompozycji i głębią znaczenia intelektualnego fotografii − jest wiele lat ciężkiej pracy: pracy umysłowej, intelektualnej, fizycznej, często na granicy ludzkich możliwości. Wspinaczka na wyżyny twórczości i wiedzy prowadzi przez poważne filozoficzne rozważania na temat wieczności wszechświata oraz rozważania o sensie ludzkiego istnienia i moralności.

   Dzięki Bogu, cudowna gwiazda prowadzi Janusza tą drogą bezgranicznego pragnienia niesienia dobra i oddawania ciepła swego serca.

Olga Mienzikowa

 


   Когда люди приходят в мир, Бог дарует им семена талантов, каждому человеку свои, особенные. Все семена дают всходы, но только в заботливых руках они приносят плоды. Наука, бальные танцы, фотография – три прекрасных сада, которые вырастил Януш. В каждом из них, в своей мере, присутствует интеллектуальное, изящное, чувственное. Все вместе они составляют единую гармонию, устремленную к духовному совершенствованию. Те, кто видит эти цветущие сады, обретает светлую радость. Те, кто получает плоды из этих садов, испытывают бесконечную благодарность.

   За блестящей логикой научных изысканий, за дивной пластикой движений в бальном танце, за силой композиции и глубиной смысла интеллектуальной фотографии стоят многие годы напряженной работы – мыслительной, духовной, физической, часто на пределе человеческих возможностей. Восхождение к вершинам творчества и знаний следует через серьезные философские размышления о вечности мироздания, о смысле и назначении человеческого бытия, о нравственных идеалах.

   Словно путеводная звезда сияет Янушу на этом пути его безграничное желание творить добро и дарить тепло своего сердца людям.

Ольга Мензикова